Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.
W Warsztacie pracowało według stanu na 30.09.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia dotyczącą działalności warsztatów, w w/w okresie obowiązywały „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19”.
Zajęcia prowadzone były w trybie stacjonarnym, jednakże część osób w obawie przed COVID-19 pozostała w domach i była objęta pracą zdalną.
Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego z których większość ma duże problemy z poruszaniem się w środowisku. Dowozem objętych było 27 uczestników. Według stanu na 30.09.2021r. terapią objętych było 33 uczestników ze znacznym i 7 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zajęcia w Warsztacie prowadzone były na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii w 8 pracowniach: pedagogicznej, poligraficznej, przyrodniczej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, plastycznej, rękodzieła i informatyczno-fotograficznej. Zawierały one elementy terapii: zajęciowej, społecznej, psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.
Terapia zajęciowa miała na celu usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych, prowadzenie samodzielnego życia, czy podjęcie zatrudnienia. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało organizm lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.
Terapia psychologiczna miała na celu: diagnozę intelektualnego oraz społeczno – emocjonalnego funkcjonowania uczestników. Obejmowała współpracę z Radą Programową Warsztatu, rodzicami, opiekunami podopiecznych, innymi specjalistami: pracownik socjalny, lekarz psychiatra, placówkami: DPS, PZP, MOPS. Formułowano opinie i zaświadczenia psychologiczne. Prowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem: elementów metody ART, Niedyrektywnej Terapii Zabawowej, Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona, zajęć reedukacyjnych, choreoterapii, muzykoterapii, dramatoterapii. Zajęcia miały na celu:wspieranie rozwoju osobowości, rozwijania i doskonalenia kompetencji społecznych, zaangażowanie środowiska rodzinnego.
Rehabilitacja ruchowa odbywała się w dwóch formach: indywidualnej oraz grupowej. Terapia indywidualna miała na celu. m.in. przywrócenie funkcji motoryki małej i dużej. Zajęcia grupowe prowadzone na sali jak również na świeżym powietrzu miały na celu poprawę ogólnej sprawności ruchowej. Zajęcia prowadzone w pracowni rehabilitacyjnej odbywały się z wykorzystaniem dostępnego sprzętu: bieżnia elektryczna, rower treningowy, orbitrek, rotor kkd i kkg, atlas, ławeczka rzymska, twister. Stosowano ćwiczenia z elementami metody PNF, koordynacyjne, ćwiczenia czynne, czynne w odciążeniu, oporowe, masaż klasyczny. Zajęcia grupowe uczące m.in. współpracy, podnoszące motywację do pracy przyjmowały formę: zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, gier i zabaw ruchowych, zawodów sportowych.

Dodaj komentarz