KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA” informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANA” w Stalowej Woli z siedzibą w przy ul. Czarnieckiego 3. Z Administratorem danych osobowych skontaktować się można w następujący sposób:

– listownie: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”, 37-450 Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3;

– telefonicznie: 15 842 02 50;

2. Dane osobowe są zbierane celem realizacji celów statutowych Stowarzyszenia za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, podczas zapisywania się do  Stowarzyszenia, podczas zawierania wszelkich umów i porozumień, a także przed realizacją konkretnych przedsięwzięć/projektów, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu oraz w związku z realizacją celów statutowych na które każdy jego członek zgodził się w trakcie zapisywania się do Stowarzyszenia. Ponadto dane przetwarzane są w celu realizacji ochrony żywotnych interesów osób niepełnosprawnych umożliwiające im udział w sposób pełny w życiu społecznym, kulturalnym zawodowym itp.

3. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres czasu, wynikający z umów
o realizację zadań publicznych oraz projektów, a w przypadku członków Stowarzyszenia – przez okres bycia członkiem Stowarzyszenia. W przypadku darczyńców, dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym przekazana została darowizna. Dane osobowe osób, które kierują korespondencję do Stowarzyszenia przechowywane będą przez okres pięciu lat, po czym będą brakowane.

4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych projektach, bądź też właściwego załatwiania spraw.

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dodaj komentarz