Dotyczy: Postępowania Znak sprawy SSZ/K/ZP/2021 prowadzonego w trybie podstawowym 
z fakultatywnymi negocjacjami na realizacje zadania pn.: „ Budowa Placu zabaw dla dzieci 
z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych 
w Stalowej Woli”. 
Działając na podstawie a254 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ SZANSA” w Stalowej Woli  informuje , że unieważnia  postępowanie na „ Budowę Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci niepełnosprawnych w Stalowej Woli” na podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy j.w. tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wady te mają charakter istotny i są wadami nieusuwalnymi, dla przywrócenia zgodności z prawem konieczne jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie go ponownie zgodnie z  zachowaniem zasad .Zamawiający nie umieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i na MiniPortalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

9 × = 36