STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „SZANSA” w STALOWEJ WOLI przy
ul. Czarnieckiego 3, 37 -450 Stalowa Wola
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp na roboty budowlane pn.

Budowa Placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Czarnieckiego 3, 37-450 Stalowa Wola”

Dodaj komentarz