Zamawiający – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015 r., poz. 2164 j.t.)

 1. Nazwa zadania:

Projekt rozbudowy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą
.

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w wytycznych do projektowania stanowiących załącznik do zapytania Ofertowego.

 1. Termin realizacji zamówienia:

 1. Faza I w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy o prace projektowe

– koncepcja architektoniczna, programowa i przestrzenna.

 1. Faza II do 30 września 2016 r.:

– wielobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz warunków technicznych umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę,

– zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów,

b) Faza III w terminie do 31 października 2016 r.:

– projekt wykonawczy,

– opracowanie kosztorysów, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót budowlanych

 1. Kryteria oceny ofert: cena

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 1. Inne istotne warunki zamówienia :—————————-

 1. Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do godziny 12.00 dnia 4 lipca 2016 r.

w siedzibie Zamawiającego –

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”

ul. Czarnieckiego 3

37 – 450 Stalowa Wola, sekretariat

Oferty zostaną otwarte o godz. 12.15 dnia 4 lipca 2016 r.

w siedzibie Zamawiającego –

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”

ul. Czarnieckiego 3,

37-450 Stalowa Wola, sekretariat

 1. Sposób przygotowania oferty:

 • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Oferta Wykonawcy”,

 • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;

 • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;

 • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;

  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe dla zadania
   pn
   . „Opracowanie projektu rozbudowy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
   i towarzyszącą”.

Nie otwierać do dnia 04.07.2016 r.

 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania
  się z wykonawcami jest Renata Knap, tel. 606-63-66-69, adres email: bogumil.knap@wp.pl.

 1. Załączniki do zapytania ofertowego:

Formularz ofertowy Wykonawcy,

Wzór umowy,

Wytyczne do projektowania,

Decyzja Prezydenta Miasta Stalowej Woli o warunkach zabudowy,

Koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z propozycjami elewacji.

Dokumenty do pobrania:

Koncepcja

Decyzja o warunkach zabudowy

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Zapytanie ofertowe

20160706_133301

Dodaj komentarz