Stowarzyszenie „SZANSA” po raz kolejny realizuje projekt  „Prowadzenie terapii dzieci niepełnosprawnych w NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli”, którego celem programowym jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON realizowane będzie w okresie od 01.04.2019 do 31.03. 2022 roku.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz decyzja zespołu terapeutycznego Ośrodka.
Zaplanowane działania mają  na celu przygotowanie 69 dzieci z  niepełnosprawnością do aktywnego wejścia do grupy rówieśniczej: przedszkolnej lub szkolnej.

Zadania realizowane w I etapie projektu to:

Zajęcia pedagogiczne grupowe, to zajęcia w formie grupy przedszkolnej dla 8 dzieci. W ramach codziennego, 5 – godz. pobytu dzieci nabywają umiejętności w zakresie procesów poznawczych, komunikacji i sprawności motorycznej wg indywidualnych programów terapeutycznych.

Terapia pedagogiczna, to indywidualne zajęcia pedagogiczne w oparciu o koncepcję pedagogiki Montessori w celu diagnozy i terapii zaburzeń w sferze rozwoju poznawczego i społecznego. Zaplanowano udział 30 dzieci w systematycznej terapii 1-2 razy w tygodniu.

Zajęcia rehabilitacyjne, indywidualne dla dzieci wymagających poprawy sprawności ruchowej oraz ukształtowania właściwych wzorców motorycznych oraz brakujących funkcji i opóźnień w rozwoju fizycznym w zakresie lokomocji oraz samoobsługi. Z terapii w ramach  projektu korzysta 23 dzieci.

Zajęcia logopedyczne – indywidualne dla dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie rozumienia mowy, wokalizacji i mówienia oraz naśladownictwa bezpośredniego i odroczonego. W terapii logopedycznej będzie uczestniczyło 13 dzieci niepełnosprawnych.

Psychomotoryka – zajęcia grupowe, których celem jest wspieranie psychomotoryczne polegające na pomaganiu dziecku w doskonaleniu percepcji ciała, w panowaniu nad ciałem i w wyobrażaniu ciała. Zajęcia prowadzone w 6 – osobowych grupach przez 15 tygodni 1 raz w tygodniu.

Trening umiejętności społecznych – zadaniem TUS jest nauczenie i/lub rozwinięcie umiejętności interpersonalnych dziecka, rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych oraz pomoc w radzeniu sobie z stanami emocjonalnymi. Odbędą się dwa 15 tygodniowe cykle zajęć 1 raz w tygodniu dla 6 osobowej grupy.

Logorytmika – zajęcia grupowe dla sześcioosobowego zespołu dzieci, 1 raz w tygodniu. Zajęcia te są uzupełnieniem innych terapii a ich celem jest m. inn. rozbudzanie aktywności słownej dzieci oraz profilaktyka logopedyczna.

Dodaj komentarz