Warsztat Terapii Zajęciowej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. W Warsztacie pracowało według stanu na 31.12.2021r. 15 osób na 13 i 1/4 etatach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego z których większość ma duże problemy z poruszaniem się w środowisku. Dowozem objętych było 28 uczestników. Według stanu na 31.12.2021r. terapią objętych było 33 uczestników ze znacznym i 7 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zajęcia w Warsztacie prowadzone były na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji i terapii w 8 pracowniach: pedagogicznej, poligraficznej, przyrodniczej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, plastycznej, rękodzieła i informatyczno-fotograficznej. Zawierały one elementy terapii: zajęciowej, społecznej, psychologicznej i rehabilitacji ruchowej.

Terapia zajęciowa miała na celu usprawnianie fizyczne i psychiczne poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć typu manualnego, intelektualnego. Mają one na celu maksymalny rozwój umiejętności umożliwiających wykonanie czynności samoobsługowych, prowadzenie samodzielnego życia, czy podjęcie zatrudnienia. Zajęcia dobierane są w taki sposób, aby ich wykonywanie usprawniało organizm lub pozytywnie oddziaływało na stan psychiczny.

Rehabilitacja ruchowa odbywała się w dwóch formach: indywidualnej oraz grupowej. Terapia indywidualna miała na celu. m.in. przywrócenie funkcji motoryki małej i dużej. Zajęcia grupowe prowadzone na sali jak również na świeżym powietrzu miały na celu poprawę ogólnej sprawności ruchowej. Zajęcia prowadzone w pracowni rehabilitacyjnej odbywały się z wykorzystaniem dostępnego sprzętu: bieżnia elektryczna, rower treningowy, orbitrek, rotor kkd i kkg, atlas, ławeczka rzymska, twister. Stosowano ćwiczenia z elementami metody PNF, koordynacyjne, ćwiczenia czynne, czynne w odciążeniu, oporowe, masaż klasyczny. Zajęcia grupowe uczące m.in. współpracy, podnoszące motywację do pracy przyjmowały formę: zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym, gier i zabaw ruchowych, zawodów sportowych.

Dochód ze sprzedaży produktów

Warsztat Terapii Zajęciowej pozyskał ze sprzedaży produktów kwotę 18 900,00 zł. (stan na 31.12.2021). Zostanie ona przeznaczona na rehabilitację społeczną uczestników.

Dodaj komentarz